Στις τυπικές αποδόσεις των κτηνοτρόφων πλέον μπορούν να προσμετρόνται τα «λοιπά προβατοειδή» πέρα από τα θηλυκά αναπαραγωγής, γεγονός που μπορεί να διευκολύνει με έξτρα μόρια την ένταξή τους στο Μέτρο των Νέων Αγροτών, η πρόσκληση του οποίου άνοιξε την περασμένη Παρασκευή 12 Νοεμβρίου.

Η δυνατότητα προσμέτρησης επιπλέον προβάτων που προβλέπει η προκήρυξη έρχεται παρέκκλιση της σχετικής ΥΑ. Τα αιτήματα να μπορούν να οριστικοποιηθούν από τις 19 Νοεμβρίου και μετά.

Σημειώνεται πως η Τυπική Απόδοση στην κατηγορία «λοιπά προβατοειδή» είναι 59 ευρώ το κεφάλι. Για να ενταχθεί ένας κτηνοτρόφος στο πρόγραμμα θα πρέπει να συγκεντρώνει 12.000 ευρώ Τυπική Απόδοση (ηπειρωτική Ελλάδα, Κρήτη, Εύβοια), 10.000 ευρώ στα νησιά και 8.000 ευρώ στα νησιά με λίγους κατοίκους. Παράλληλα, τα περισσότερα μόρια λαμβάνουν εκμεταλλεύσεις που συγκεντρώνουν τυπικές αποδόσεις άνω των 20.000 ευρώ.

Αναλυτικότερα, η προκήρυξη αναφέρει:

«Κατά παρέκκλιση του παραρτήματος Ι της υπ’ αρ. 3764/24-9-21 υπουργικής απόφασης «Λεπτομέρειες εφαρμογής του υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022», οι τυπικές αποδόσεις των λοιπών προβατοειδών και λοιπών αιγοειδών δύνανται να ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό της συνολικής τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη στην εκμετάλλευση θηλυκών προβατοειδών αναπαραγωγής ή θηλυκών αιγοειδών αναπαραγωγής αντίστοιχα. Ως τυπική απόδοση εισόδου ή τυπική απόδοση αρχικής κατάστασης ορίζεται η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης κατά το έτος αναφοράς το οποίο είναι το 2021. Ως τυπική απόδοση εξόδου ή ολοκλήρωσης, ορίζεται η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης που επιτυγχάνεται κατά το έτος επίτευξης του στόχου επιχειρηματικού σχεδίου.»

Εν τω μεταξύ, οι διαχειριστικές αρχές αναφέρουν σε ενημέρωση των μελετητών πως η οριστικοποίηση των αιτημάτων θα είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου, ώστε να υπάρξει η απαραίτητη εξοικείωση με το σύστημα πριν την οριστική υποβολή των αιτήσεων. Όμως η αίτηση μπορεί ήδη να συμπληρωθεί στο σύνολό της και να αποθηκευτεί για οριστικοποίηση όταν αυτή θα είναι διαθέσιμη.

Αιτήματα από-οριστικοποίησης θα γίνονται δεκτά μέχρι και τις 13 Δεκεμβρίου. Προφανώς, εφόσον επιλεγεί από-οριστικοποίηση ενός αιτήματος, αυτό πρέπει να οριστικοποιηθεί εκ νέου, εμπρόθεσμα, μετά τη διόρθωσή του.

Η προθεσμία αιτήσεων για το πριμ πρώτης εγκατάστασης 35-40.000 ευρώ, λήγει στις 14 Δεκεμβρίου.

Πηγή:www.agronews.gr