Την ένταξη στο υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» 6.390 πράξεων ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δημοσιεύοντας τα στοιχεία των δικαιούχων.

Η συνολική δημόσια δαπάνη των παραπάνω πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και πιο συγκεκριμένα στη ΣΑ 082/1, ανέρχεται 6.522.700,81ευρώ.

Η στήριξη του υπομέτρου παρέχεται για ετήσιες περιόδους (έτη υλοποίησης). Το πρώτο έτος υλοποίησης ξεκινά την 9-11-2020, και λήγει την ημερομηνία συμπλήρωσης ενός ημερολογιακού έτους από αυτήν. Κάθε επόμενο έτος υλοποίησης ξεκινά και λήγει στις ίδιες ημερομηνίες των επόμενων ετών. Ειδικά για το 1ο έτος υλοποίησης, η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών στο πλαίσιο υλοποίησης του υπομέτρου 3.1 είναι η ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης του δικαιούχου και σε καμία περίπτωση προγενέστερη αυτής.

Ολόκληρη η λίστα με τους δικαιούχους διαθέσιμη εδώ

Η ελάχιστη διάρκεια παραμονής στο υπομέτρο είναι ένα (1) έτος υλοποίησης και η μέγιστη διάρκεια στήριξης είναι πενταετής, δηλ. για πέντε έτη υλοποίησης του υπομέτρου ή έως την ημερομηνία συμπλήρωσης πέντε (5) ετών από την αρχική συμμετοχή του εκάστοτε δικαιούχου στο σύστημα ποιότητας/είδος πιστοποίησης, εάν αυτή προηγείται χρονικά.

Ύψος ενίσχυσης

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν υπηρεσίες πιστοποίησης Βιολογικής φυτικής παραγωγής και Βιολογικής ζωικής παραγωγής, εξαιρουμένων τυχόν λοιπών εξόδων (π.χ. τόκοι, έκδοση πιστοποιητικών, τροποποίηση σύμβασης, χορήγηση αντιγράφων, κλπ), βάσει των παραστατικών που εκδίδει ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ) με τον οποίο έχει συνάψει σύμβαση και τα οποία υποβάλλει ο δικαιούχος με την ετήσια αίτηση πληρωμής του.

Στον προσδιορισμό των επιλέξιμων δαπανών λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες του παραστατικού που αναλογούν στην έκταση ή στον αριθμό ζώων των εγκεκριμένων δραστηριοτήτων, όπως περιλαμβάνονται στην οριστικοποιημένη ΕΑΕ του παραγωγού που συσχετίζεται με το έτος υλοποίησης και έχουν πιστοποιηθεί από τον ΟΕΠ.

Για κάθε έτος υλοποίησης επιλέξιμες είναι οι πάγιες δαπάνες που αφορούν επακριβώς το χρονικό διάστημα του έτους υλοποίησης βάσει παραστατικών δαπανών. Τα παραστατικά των δαπανών πιστοποίησης Βιολογικής παραγωγής αφορούν την παροχή υπηρεσιών διαρκείας και επιμερίζονται βάσει χρονικής αναλογίας (ημερολογιακών ημερών) προκειμένου να αντιστοιχιστούν με το έτος υλοποίησης.

Πηγή:www.agronews.gr