Στις προκηρύξεις αγροτικών επενδύσεων του Ταµείου Ανάκαµψης προβλέπεται η εκχώρηση της ενίσχυσης στους προµηθευτές και έτσι µόνο η ίδια συµµετοχή θα αρκεί για την υλοποίηση των έργων.

Το γεγονός αυτό επαναφέρει το πάγιο αίτηµα, η συγκεκριµένη χρηµατοδοτική διευκόλυνση να περάσει στα Σχέδια Βελτίωσης και ειδικότερα στην προκήρυξη που ετοιµάζονται για Μάιο-Ιούνιο. Άλλωστε, η δηµιουργία «καταπιστευτικού λογαριασµού» µέσω του οποίου λειτουργεί η εκχώρηση, είχε προβλεφθεί στο πλαίσιο εφαρµογής του Μέτρου το 2017 (πρωτότυπη ΥΑ, ΦΕΚ 4302/Β’/2017), ωστόσο τελικά δεν προχώρησε λόγω αδυναµίας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μένει να φανεί λοιπόν αν τελικά, ο Οργανισµός Πληρωµών θα προχωρήσει στις κατάλληλες ενέργειες για την πρόσκληση του 2022, κάτι που θα βοηθήσει να γίνουν µε ταχύτητα οι τελικές υλοποιήσεις, όπως γίνεται για παράδειγµα εδώ και χρόνια στο ΕΣΠΑ.

Τα 3 βήµατα για εκχώρηση ενίσχυσης σε προµηθευτές

Σύµφωνα µε την προδηµοσίευση της πρόσκλησης για επενδύσεις αγροτικής µεταποίησης του Ταµείου Ανάκαµψης, ο καταπιστευτικός λογαριασµός λειτουργεί ως εξής:

α) Βήµα 1: Με την υπογραφή της εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης ενός δικαιούχου σε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα, ενεργοποιούνται και οι διαδικασίες χρήσης του Εscrow Αccount. Ειδικότερα, µετά από αίτηµα του δικαιούχου, στο οποίο θα δηλώνει τη βούλησή του για χρήση του escrow account και τη δήλωση προσχώρησης στη σύµβαση, δηµιουργείται στον Εscrow Αccount, που αφορά το Υποέργο στο οποίο έχει ενταχθεί, υπο-λογαριασµός/µερίδα στο όνοµά του.

β) Βήµα 2: Για την αποδέσµευση της χρηµατοδότησης, ο δικαιούχος, αφού πρώτα έχει ολοκληρώσει ένα µέρος του επενδυτικού σχεδίου, θα υποβάλλει στο Πληροφοριακό Σύστηµα του Υποέργου, αίτηµα επαλήθευσης – καταβολής των δαπανών του, συνυποβάλλοντας τα µερικώς εξοφληµένα τιµολόγια και τυχόν ποσοστό ιδιωτικής συµµετοχής. Το µη εξοφληµένο ποσό των τιµολογίων θα καταβληθεί στη συνέχεια από τον Ανοικτό Καταπιστευτικό Λογαριασµό.

γ) Βήµα 3: Μετά από έλεγχο των προσκοµισθέντων δικαιολογητικών από τον ΦΥ, δίνεται εντολή στο Ταµείο να αποδεσµεύσει – εκταµιεύσει από τον λογαριασµό του δικαιούχου συγκεκριµένο ποσό υπέρ κάθε παρόχου – προµηθευτή του δικαιούχου για λογαριασµό του και µέχρι το ανώτατο ύψος της δηµόσιας δαπάνης. Στη συνέχεια, η εντολή αποστέλλεται σε ηλεκτρονική µορφή ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον ΦΥ στο Ταµείο, που εκτελεί τις πληρωµές, καταβάλλοντας άµεσα τα σχετικά ποσά στους λογαριασµούς, που τηρούν οι πάροχοι – προµηθευτές του δικαιούχου σε πιστωτικά ιδρύµατα. Τα χρήµατα πιστώνονται απ’ ευθείας στους προµηθευτές

Πηγή:www.agronews.gr

Γιώργος Κοντονής