Από 4 Απριλίου έως 3 Ιουνίου καλούνται να κάνουν αιτήσεις οι Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (ΦΠΓΣ) ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στο Μέτρο 2.1, το οποίο επιδοτεί τους Φορείς για να προσφέρουν δωρεάν συμβουλές σε αγρότες.

Οι συμβουλές αυτές (μέχρι 3 ανά αγρότη) έχουν μεγάλο εύρος και αφορούν μεταξύ άλλων την καθετοποίηση εκμεταλλεύσεων, τη βιολογική παραγωγή, την υποστήριξη σε δικαιούχους αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων, τη στήριξη νέων και νεοεισερχόμενων αγροτών κ.α. Στην προκήρυξη σημειώνεται ότι αίτηση κάνουν μόνο οι Φορείς και όχι οι αγρότες. Η υλοποίηση καθ’ όλη τη διάρκειά της (υποβολή αίτησης στήριξης, αξιολόγηση, ενστάσεις, έλεγχος δικαιολογητικών, ένταξη, τροποποίηση, πληρωμή, παρακολούθηση υλοποίησης, έλεγχοι κ.λπ.) υποστηρίζεται από το πληροφοριακό σύστημα του υπο-Μέτρου, είτε με απευθείας ενημέρωσή του, είτε με ενημέρωσή του μέσω διεπαφών. Η πρόσβαση στο σύστημα παρέχεται στους χρήστες μέσω της ιστοσελίδας https://advisoryservices.agrotikianaptixi.gr/.

Ολόκληρη η πρόσκληση διαθέσιμη εδώ

Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων

Παρέχεται ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης, σε δύο δόσεις, έως το μέγιστο ποσό για κάθε παρεχόμενη συμβουλή, με τη χρήση τυποποιημένης κλίμακας κόστους κατά μονάδα (απλοποιημένου κόστους), σύμφωνα με το άρθρο 67, παρ. 1(β) του Καν. (ΕΕ) 1303/2013

Επιλέξιμες δαπάνες

1. Επιλέξιμες για στήριξη είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης και σχετίζονται με το κόστος των παρεχόμενων συμβουλών (εργασίας, ασφάλισης, μετακινήσεων, έμμεσο κόστος) και, κατά περίπτωση, το κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων, που τεκμηριωμένα απαιτούνται και πραγματοποιούνται. Στις περιπτώσεις αυτές το μοναδιαίο κόστος ανά συμβουλή προσαυξάνεται κατά την προσδιορισθείσα τιμή κάθε επιλέξιμης ανάλυσης.

2. Οι επιλέξιμες για στήριξη συμβουλές κατατάσσονται στα έξι Πακέτα Συμβουλών (ΠΣ) που περιλαμβάνουν τα επιλέξιμα για στήριξη είδη συμβουλών. Τα είδη συμβουλών, η αρίθμησή τους (π.χ. Σ.1.1., Σ.2.1.) και τα θεματικά πεδία του ΣΠΣΓΕ (ΥΑ 163/13692/25.1.2018, ΦΕΚ Β΄ 267 και 590, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) στα οποία αντιστοιχούν, περιλαμβάνονται στους πίνακες του Παραρτήματος 4.

3. Δεν είναι επιλέξιμες για στήριξη δασοκομικές συμβουλές, συμβουλές σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις αγροτικές περιοχές και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς μελισσοκόμους, καθώς αυτοί μπορούν να λαμβάνουν τεχνική υποστήριξη μέσω προγραμμάτων που ενισχύονται βάσει του άρθρου 55 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013. Εξαιρούνται οι μικτές εκμεταλλεύσεις, όπου ο μελισσοκομικός κλάδος δεν είναι ο επικρατών (εκτιμώμενο ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας που προέρχεται από την μελισσοκομία σε σχέση με τη συνολική παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης < 50%) και το περιεχόμενο των συμβουλών δεν θα αφορά σε καμία περίπτωση τη μελισσοκομία. Επίσης, δεν είναι επιλέξιμες για στήριξη δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ωφελούμενους, οι οποίοι λαμβάνουν συναφείς συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο προγραμμάτων που ενισχύονται βάσει του Καν. (ΕΕ) 1308/2013.

Ποσά στήριξης ανά είδος συμβουλής

Σ.1.1. Πολλαπλή συμμόρφωση 570 – 928 ευρώ

Σ.1.2. Πρασίνισμα 570- 928 ευρώ

Σ.1.3. ΣΟΔ/Agro 570 – 928 ευρώ

Σ.2.1. Ορθολογική χρήση νερού / Σύνταξη σχεδίου διαχείρισης 846 – 1.204 ευρώ

Σ.2.2. Ορθή διαχείριση υδάτων / Ορθολογική χρήση λιπασμάτων / Μείωση ρύπανσης υδάτων 570 – 928 ευρώ

Σ.2.3. Ορθολογική διαχείριση ζωικών αποβλήτων / Μείωση ρύπανσης υδάτων 570 – 928 ευρώ

Σ.3.1. ΟΦΠ 846-1.204 ευρώ

Σ.4.1. Μετριασμός κλιματικής αλλαγής ή προσαρμογή σε αυτή 708 – 1.066 ευρώ

Σ.4.2. Χρήση υποπροϊόντων, αποβλήτων κ.λπ. για τη βιοοικονομία 708 – 1.066 ευρώ

Σ.4.3. Μείωση αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας 708 -1.066 ευρώ

Σ.5.1. Υποστήριξη Μ11 – Βιολογική παραγωγή 570 – 928 ευρώ

Σ.5.2. Υποστήριξη Μ10 – Γεωργοπεριβαλλοντικά 570 – 928 ευρώ

Σ.6.1. Καινοτομία/Εκσυγχρονισμός/ΤΠΕ 846 – 1.204 ευρώ

Σ.6.2. Μείωση κόστους παραγωγής 708 – 1.066 ευρώ

Σ.6.3. Νέοι και νεοεισερχόμενοι γεωργοί 846 -1.204 ευρώ

Σ.6.4. Καθετοποίηση 708 – 1.066 ευρώ

Σ.6.5. Προσανατολισμός στην αγορά 708 – 1.066 ευρώ

Εφόσον τεκμηριωμένα απαιτούνται και πραγματοποιούνται εργαστηριακές αναλύσεις για τη βέλτιστη παροχή της συμβουλευτικής υπηρεσίας, το μοναδιαίο κόστος ανά συμβουλή, προσαυξάνεται ανά επιλέξιμη ανάλυση, κατά το ποσό που προσδιορίζεται στον παρακάτω πίνακα, χωρίς ωστόσο να υπερβαίνει τα 1.500 € ανά συμβουλή.

-Εδαφολογική 40 ευρώ

-Φυλλοδιαγνωστική 16 ευρώ

-Νερό 28 ευρώ

-Υπολ. φυτοπροστασίας 121 ευρώ

-Κρέας 56 ευρώ

-Γάλα 60 ευρώ

Το ανώτατο ύψος ενίσχυσης και ο ανώτατος αριθμός συμβουλών ανά δικαιούχο (πάροχο) περιορίζεται στα ποσά του πίνακα , ανάλογα με την Περιφέρεια για την οποία αιτείται και πρόκειται να παρέχει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Διαμορφώνεται, σε σχέση με τον προϋπολογισμό πρόσκλησης κάθε Περιφέρειας, ως εξής: • Για π/υ ≥ 10.000.000 €, πλαφόν 1.300.000 € • Για π/υ ≥ 5.000.000 € και < 10.000.000 €, πλαφόν 1.000.000 € • Για π/υ ≥ 3.000.000 € και < 5.000.000 €, πλαφόν 800.000 € • Για π/υ ≥ 1.000.000 € και < 3.000.000 €, πλαφόν 600.000 € • Για π/υ < 1.000.000 €, πλαφόν 500.000 €

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της στήριξης (πάροχοι) μπορούν να κριθούν δημόσιοι ή/και ιδιωτικοί φορείς ή κοινοπραξίες αυτών (με νομική προσωπικότητα και Α.Φ.Μ.), που έχουν πιστοποιηθεί ως ΦΠΓΣ και εγγραφεί στο αντίστοιχο Μητρώο ΦΠΓΣ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες της ΥΑ 163/13692/25.1.2018 (ΦΕΚ Β΄ 267 και 590), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ωφελούμενοι γεωργοί

1. Όλοι οι γεωργοί έχουν δυνατότητα να λάβουν συμβουλές εθελοντικά και να ωφεληθούν από αυτές. Για την εξυπηρέτηση των στόχων και των πεδίων συμβολής του υπο-Μέτρου, τίθενται επιπλέον όροι και προτεραιότητες για κάθε είδος συμβουλής (δυνητικοί ωφελούμενοι). Οι προτεραιότητες εξειδικεύονται για κάθε είδος συμβουλής στον αναλυτικό πίνακα του Παραρτήματος 4, ενώ λοιποί όροι τίθενται στην μεθοδολογία της παραγράφου 7.

2. Στην αίτηση στήριξης, λαμβάνοντας υπόψη και τις προτεραιότητες, ο υποψήφιος πάροχος προσδιορίζει και περιγράφει το πλήθος των ωφελούμενων γεωργών που προβλέπει να παρέχει συμβουλές (ομάδα ωφελούμενων-στόχος), δηλώνοντάς τους ως αριθμητικό σύνολο σε επίπεδο Κοινότητας. Ωστόσο, κατά την υλοποίηση, μπορεί να παρέχει συμβουλές και σε γεωργούς που δεν είχαν προβλεφθεί κατά την περίοδο της αίτησης και από τους οποίους υπήρξε σχετικό αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους και τους περιορισμούς που τίθενται από την Απόφαση Ένταξης.

Περίοδος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 04/04/2022 (ώρα 00.00) έως και 03/06/2022 (ώρα 23.59).

Πηγή:www.agronews.gr