Η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που κατέχουν οι γεωργοί στις 31-12-2021, εφόσον είναι μικρότερη της περιφερειακής μοναδιαίας αξίας το 2022, θα αυξηθεί τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο της διαφοράς αυτής, αναφέρει η απόφαση που εκδόθηκε για τις φετινές αιτήσεις ΟΣΔΕ και εκκινεί και επίσημα το νέο κύκλο διαδικασίας σύγκλισης που θα λήξει το 2026 με 100% εξίσωση των ενισχύσεων.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση για τη χρηματοδότηση της αύξησης της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης , η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που κατέχουν οι γεωργοί στις 31-12-2021, εφόσον είναι ανώτερη της περιφερειακής μοναδιαίας αξίας του 2022, μειώνεται το 2022. Η μέγιστη μείωση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που κατέχουν οι γεωργοί στις 31-12-2021 περιορίζεται στο 30% (κόφτης).

Επιπλέον, για το έτος υποβολής αιτήσεων 2022, κανένα δικαίωμα ενίσχυσης δεν θα έχει μοναδιαία αξία χαμηλότερη του 60% της περιφερειακής μοναδιαίας αξίας το 2022.

Στη σχετική απόφαση παράλληλα, ορίζεται πως για φέτος θα γίνονται δεκτά στο ΟΣΔΕ και έντυπα μισθωτήρια που έχουν συναφθεί σε χρόνο πριν τις 16 Μαρτίου και δεν έχει λήξει ακόμα η ισχύς τους και προσδιορίζουν με σαφή τρόπο την έκταση και την ταυτότητα κάθε αγροτεμαχίου και, κατά περίπτωση, το είδος, το μέγεθος και τη θέση των περιοχών οικολογικής εστίασης.

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

Άρθρο 1 Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η υπ’ αρ. 104/7056/21-01-2015 (Β’ 147) υπουργική απόφαση.

Αναλυτικά το ΦΕΚ με την απόφαση διαθέσιμο εδώ

Άρθρο 2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 104/7056/ 21-01-2015 υπουργικής απόφασης

Τροποποιείται η υπ’ αρ. 104/7056/21-1-2015 (Β’ 147) υπουργική απόφαση ως εξής:

1. Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:

«10. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1307/2013, μειώνεται γραμμικά η αξία όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης 2022 και μειώνεται το εθνικό απόθεμα 2022 προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την παρ. 4 του άρθρου 22 του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1307/2013.

Για το ημερολογιακό έτος 2022 εφαρμόζεται εσωτερική σύγκλιση ως εξής:

i. Η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που κατέχουν οι γεωργοί στις 31-12-2021, εφόσον είναι μικρότερη της περιφερειακής μοναδιαίας αξίας το 2022, θα αυξηθεί τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο της διαφοράς μεταξύ της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που κατέχουν οι γεωργοί στις 31-12-2021 και της περιφερειακής μοναδιαίας αξίας το 2022.

ii. Για τη χρηματοδότηση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης της παρ. 1, η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που κατέχουν οι γεωργοί στις 31-12-2021, εφόσον είναι ανώτερη της περιφερειακής μοναδιαίας αξίας του 2022, μειώνεται το 2022. Η μέγιστη μείωση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που κατέχουν οι γεωργοί στις 31-12-2021 περιορίζεται στο 30%.

iii. Επιπλέον, για το έτος υποβολής αιτήσεων 2022, κανένα δικαίωμα ενίσχυσης δεν θα έχει μοναδιαία αξία χαμηλότερη του 60% της περιφερειακής μοναδιαίας αξίας το 2022.

iv. Η περιφερειακή μοναδιαία αξία το 2022, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2220/2020, υπολογίζεται διαιρώντας το περιφερειακό ανώτατο όριο για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης όπως ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 για το 2022, μη περιλαμβανομένου του ποσού του εθνικού αποθέματος, διά του αριθμού των ιδιόκτητων ή μισθωμένων δικαιωμάτων ενίσχυσης των γεωργών στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ανά περιφέρεια».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 39 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να δηλώνουν το σύνολο της εκμετάλλευσης τους, όπως αποτυπώνεται: – στην περιουσιακή δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 σε περίπτωση ιδιόκτητων αγροτεμαχίων, – στη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας μέσω εφαρμογής της Α.Α.Δ.Ε ανεξαρτήτως ποσού μισθώματος και από μηδενικό ποσό μίσθωσης, σύμφωνα με το χρονικό διάστημα μίσθωσης που προβλέπεται στο άρθρο 634 του Αστικού Κώδικα, σε περίπτωση μισθωμένων αγροτεμαχίων. Κατά παρέκκλιση, για το 2021 και το 2022, γίνονται δεκτά και έντυπα μισθωτήρια που έχουν συναφθεί σε χρόνο πριν την έκδοση της παρούσης και δεν έχει λήξει ακόμα η ισχύς τους και να προσδιορίζουν με σαφή τρόπο την έκταση και την ταυτότητα κάθε αγροτεμαχίου και, κατά περίπτωση, το είδος, το μέγεθος και τη θέση των περιοχών οικολογικής εστίασης. Όσον αφορά τις ενισχύσεις οικολογικής μέριμνας, οι δικαιούχοι υποχρεούνται επίσης να διευκρινίζουν τη χρήση των αγροτεμαχίων που δηλώνονται».

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση ισχύει από το έτος ενίσχυσης 2022.

Πηγή:www.agronews.gr

Γιώργος Κοντονής