Να εξασφαλιστούν ποιοτικά κριτήρια ως προς τη λήψη συνδεδεµένων για τα προϊόντα που έχουν προβλέψει οι εθνικές αρχές στο σχετικό κατάλογο, ζητά η Κοµισιόν στις παρατηρήσεις της για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ.

Συγκεκριµένα, παρατηρεί σοβαρές ελλείψεις αιτιολόγησης για ορισµένα προϊόντα και προσθέτει ότι θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη στόχευση ώστε να µη δίνεται οριζόντια, αλλά και να εξασφαλίζεται ότι οι κλάδοι που στηρίζονται µακροχρόνια θα γίνουν βιώσιµοι µε αυτήν τη στήριξη. Μερικές προτάσεις που ξεχωρίζουν είναι για παράδειγµα να δίνονται συνδεδεµένες σε προϊόντα βιολογικά ή ΠΟΠ/ΠΓΕ ή ακόµα και σε καλλιεργητές που παράγουν µε «πράσινες» πρακτικές, όπως για παράδειγµα η στάγδην άρδευση. Παράλληλα, όπως λέει οι εξηγήσεις που δόθηκαν από τα κράτη µέλη σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο οι παρεµβάσεις στο πλαίσιο της συνδεδεµένης εισοδηµατικής στήριξης συνάδουν µε την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ) κρίνονται στις περισσότερες περιπτώσεις ανεπαρκείς.

Η Ελλάδα έχει προσπαθήσει να δικαιολογήσει τις περισσότερες συνδεδεµένες µε βάση το γεγονός ότι η ακαθάριστη αξία παραγωγής σε σχέση µε τις εµφανείς δαπάνες βγάζουν αποτέλεσµα αρνητικό. Σε αυτόν τον δείκτη βασίζεται και το ποσό ενίσχυσης που προβλέπεται. Αυτό δεν ισχύει για µήλα, ζαχαρότευτλα, καρπούς µε κέλυφος, κορινθιακή σταφίδα, συµπύρηνο ροδάκινο, σπαράγγι, βιοµηχανική ντοµάτα και πορτοκάλια χυµοποίησης για τα οποία οι αρχές λένε ότι µειώνονται συνεχώς τα στρέµµατά τους και γι’ αυτό χρειάζονται συνδεδεµένη. Μένει να φανεί αν αυτό είναι αρκετό για την Κοµισιόν.

Καλή πρακτική η ενίσχυση διαδοχής

Αρκετές βελτιώσεις στο ζήτηµα της ανανέωσης των γενεών στον αγροτικό χώρα, ζητά παράλληλα Κοµισιόν στις παρατηρήσεις της για τη νέα ΚΑΠ, ξεχωρίζοντας ως µία καλή πρακτική το ειδικό πρόγραµµα διαδοχής. Όπως µάλιστα γίνεται γνωστό, από παρατηρήσεις σε χώρες που έχουν προβλέψει το συγκεκριµένο πρόγραµµα, ενθαρρύνεται η στόχευση της διαδοχής ανάµεσα σε παλαιό και νέο αγρότη που δεν είναι συγγενείς πρώτου βαθµού, καθώς ήδη το Μέτρο Νέων Αγροτών χρησιµοποιείται µε αυτόν τον τρόπο. Ως εκ τούτου, κάθε άλλο, παρά «νεκρό» µπορεί να θεωρείται ένα ειδικό πρόγραµµα διαδοχής (πριµ εξόδου) και στην Ελλάδα, η οποία όπως και άλλες χώρες που µετρούν εκατοντάδες παρατηρήσεις, καλείται να προβεί σε αρκετές διορθώσεις στο στρατηγικό της σχέδιο µέχρι τις 30 Ιουνίου.

Συγκεκριµένα, όσον αφορά την ανανέωση των γενεών στο έγγραφό της η Κοµισιόν µε τις γενικές παρατηρήσεις για τα κράτη-µέλη αναφέρει: «Οι προσπάθειες των κρατών µελών για την αντιµετώπιση της ανανέωσης των γενεών σηµειώνονται καλά, ιδίως όταν αποτελούν µέρος µιας συνολικής στρατηγικής εντός και εκτός του Σχεδίου. Τα σχετικά στοιχεία αφορούν εργαλεία διαδοχής σε αγροκτήµατα και µπορεί επίσης να περιλαµβάνουν τη βελτίωση των επιχειρηµατικών και οικονοµικών δεξιοτήτων. Ο στόχος µερικές φορές αντιµετωπίζεται µε οριζόντιο τρόπο σε διάφορα Μέσα Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΓΠ (π.χ. µέσω ιεράρχησης της πρόσβασης των νέων γεωργών σε ορισµένες χρηµατοδοτήσεις). Η χρήση τύπων παρέµβασης συνεργασίας για την τόνωση της διαδοχής των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και την υποστήριξη νεοεισερχοµένων είναι ευπρόσδεκτη. Παρόλα αυτά, θα χρειαστούν αρκετές βελτιώσεις».

Πηγή:www.agronews.gr

Γιώργος Κοντονής