Ανοίγει και επίσημα ο δρόμος για την ανάρτηση των πινάκων δικαιούχων Νέων Αγροτών 2021, καθώς την Τετάρτη 8 Ιουνίου, αναρτήθηκε η ανακατανομή των πόρων 525,36 εκατ. ευρώ και πλέον οι Διαχειριστικές Αρχές μπορούν να ξεκινήσουν τη σχετική διαδικασία δημοσίευσης των εντάξεων.

 • Σύµφωνα µε τη σχετική τροποποιητική τα κονδύλια των 525.363.000 ευρώ πλέον µοιράζονται ως εξής:
 • Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 45.436.000 ευρώ, 1.257 δικαιούχοι (1.461 αιτήσεις).
 • Κεντρική Μακεδονία 86.349.000 ευρώ, 2.410 δικαιούχοι (3.020 αιτήσεις)
 • ∆υτική Μακεδονία 39.948.000 ευρώ
 • Θεσσαλία 57.852.000 ευρώ, 1.628 δικαιούχοι (1.968 αιτήσεις)
 • Στερεά Ελλάδα 38.862.000 ευρώ, 1.043 δικαιούχοι (1.067 αιτήσεις)
 • Ήπειρος 27.198.000 ευρώ. Εντάσσονται όλοι.
 • Ιόνια Νησιά 6.757.000 ευρώ. Εντάσσονται όλοι.
 • ∆υτική Ελλάδα: 63.177.000 ευρώ, 1.726 δικαιούχοι (2.244 αιτήσεις).
 • Πελοπόννησος 53.953.000 ευρώ, 1.507 δικαιούχοι (1.873 αιτήσεις).
 • Αττική 5.568.000 ευρώ. Εντάσσονται όλοι.
 • Νότιο Αιγαίο: 9.050.000 ευρώ. Εντάσσονται όλοι.
 • Βόρειο Αιγαίο: 25.110.000 ευρώ, 704 δικαιούχοι (859 αιτήσεις).
 • Κρήτη: 66.103.000 ευρώ, 1.864 δικαιούχοι (2.599 αιτήσεις).

Ολόκληρη η απόφαση διαθέσιμη εδώ

Με την Ήπειρο αναμένεται να ξεκινήσει η προσωρινή ανάρτηση των πινάκων αξιολόγησης, σύµφωνα µε σχετικές πληροφορίες. Στη Θεσσαλία πάντως το χρονοδιάγραµµα αναφέρει πως ο πίνακας δικαιούχων θα εκδοθεί το δεύτερο 15νθήµερο του Ιουνίου. Σε Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία & Θράξη και ∆υτική Μακεδονία, λεπτοµέριες απέµεναν προ ολίγων ηµερών για την αποστολή του σχετικού αρχείου αξιολόγησης στις διαχειριστικές αρχές, κάτι που ολοκληρώνεται σε κάθε περίπτωση µέχρι τις 10 Ιουνίου. Όσον αφορά τις πληρωµές των δικαιούχων, υπάρχει περίπτωση, να πραγµατοποιηθούν ακόµη και πριν την ολοκλήρωση των ενστάσεων και σε πρώτο βαθµό σε όσους βρεθούν δικαιούχοι. Μετά θα ακολουθήσει η συµπληρωµατική πληρωµή της α’ δόσης για εκείνους που θα δικαιωθούν από τη διαδικασία των ενστάσεων, η οποία θα διαρκέσει για ένα µήνα, σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο του Μέτρου.

Παράλληλα στη σχετική τροποποιητική απόφαση, προβλέπεται ότι ∆ιαφοροποιήσεις µε προκύπτουσα αύξηση του ποσοστού ιδιοκτησίας µεταξύ αρχικής δηλωµένης παραγωγικής δυναµικότητας της εκµετάλλευσης που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη και προσκοµιζόµενων συµπληρωµατικών παραστατικών νόµιµης κατοχής αγροτεµαχίων δεν προσµετρούνται και δεν αναβαθµολογούνται. ∆ιαφοροποιήσεις µε µείωση του ποσοστού ιδιοκτησίας αναβαθµολογούνται και οι σχετικές αιτήσεις επανακατατάσσονται σε αντίστοιχο πίνακα, ενώ αν η νέα βαθµολογία που προκύπτει είναι κατώτερη από το ελάχιστο όριο της βαθµολογίας, απορρίπτονται. Οι εν δυνάµει δικαιούχοι που δεν προσκοµίζουν τα επιπλέον δικαιολογητικά για τη διακοπή της εξωγεωργικής απασχόλησης απορρίπτονται.»

Πηγή:www.agronews.gr

Γιώργος Κοντονής