Να ψάξουν και να αιτηθούν δικαιώµατα από το Εθνικό Απόθεµα για 2η φορά κατ’ εξαίρεση µόνο οι Νέοι Αγρότες που έχουν ενταχθεί στο αντίστοιχο Μέτρο του ΠΑΑ, προβλέπει ο κανονισµός της νέας ΚΑΠ.

Τη συγκεκριµένη δυνατότητα έχουν ήδη εκµεταλλευτεί οι ισπανικές αρχές, οι οποίες στις εφαρµοστικές αποφάσεις προβλέπουν πως ακόµη και αν έχουν λάβει δικαιώµατα από το Απόθεµα την περασµένη περίοδο, οι Νέοι Αγρότες µπορούν να αιτηθούν ξανά τη νέα περίοδο, για τα επιπλέον στρέµµατα που προβλέπονται να µισθώσουν ή αγοράσουν στα πλαίσια του επιχειρηµατικού τους σχεδίου.

Το παραπάνω ζήτηµα ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους Νέους Αγρότες της περασµένης πρόσκλησης (και τους µελλοντικούς) που έκαναν πρώτη φορά ΟΣ∆Ε το 2021 για να ενταχθούν στο Μέτρο 6.1. Κι αυτό γιατί οι περισσότεροι δήλωσαν στο ΟΣ∆Ε τα ιδιόκτητα αγροτεµάχια ώστε να καλύψουν τις ανάγκες µοριοδότησης του προγράµµατος, για τα οποία αιτήθηκαν Εθνικό Απόθεµα.

Στα πλάνα των περισσοτέρων όµως είναι και η ενοικίαση επιπλέον αγροτεµαχίων, όπως είναι υποχρεωµένοι από το θεσµικό πλαίσιο του Μέτρου και όσο προχωρά το επενδυτικό τους πλάνο, τα οποία όµως δεν µπορούν να «ντύσουν» µε δικαιώµατα.

Το πώς τώρα η χώρα µας θα αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα µένει να φανεί από τις εφαρµοστικές εγκυκλίους. Υπενθυµίζεται πως την περασµένη περίοδο, δεν γινόταν να αιτηθεί και να λάβει κάποιος δικαιώµατα από το Απόθεµα πάνω από µία φορά.

Το Εθνικό Απόθεµα θα ανοίξει φέτος, µε πόρους 24,8 εκατ. ευρώ, τα οποία θα είναι µοιρασµένα ανά αγρονοµική περιφέρεια. Τα 11,3 εκατ. θα κατευθυνθούν στις αροτραίες (526.000 στρµ.), τα 6,8 στις δενδρώδεις (254.000 στρµ.) και ακόµη 6,7 στα βοσκοτόπια (382.000 στρµ.) µε προτεραιότητα σε νέους και νεοεισερχόµενους. Η αξία των δικαιωµάτων που θα προέρχονται από το Απόθεµα θα είναι ίση µε 21,5 ευρώ το στρέµµα στις αροτραίες, 17,6 ευρώ το στρέµµα στα βοσκοτόπια και στα 27 ευρώ το στρέµµα στα δέντρα.

Το αποθεµατικό θα αναπληρώνεται µε ποσά που προκύπτουν από:

α) δικαιώµατα ενίσχυσης, τα οποία δεν συνεπάγονται καταβολές ενισχύσεων επί δύο συναπτά έτη, λόγω: (i) µη συµµόρφωσης µε τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού, (ii) µη τήρησης της ελάχιστης προϋπόθεσης για τη λήψη άµεσων ενισχύσεων, του ποσού των 150 ευρώ,

β) ∆ικαιώµατα ενίσχυσης που δεν έχουν ενεργοποιηθεί επί δύο συναπτά έτη, εκτός κι αν η ενεργοποίηση δεν πραγµατοποιήθηκε λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων. Για τον καθορισµό των ιδιόκτητων ή µισθωµένων δικαιωµάτων του γεωργού, που επιστρέφονται στο απόθεµα, δίνεται προτεραιότητα στα δικαιώµατα µε την χαµηλότερη αξία.

γ) ∆ικαιώµατα ενίσχυσης που επιστρέφονται εκουσίως.

δ) Αδικαιολογήτως χορηγηθέντα δικαιώµατα ενίσχυσης.

ε) Γραµµική µείωση της αξίας των δικαιωµάτων ενίσχυσης σε περιφερειακό επίπεδο, όταν το απόθεµα δεν επαρκεί για την κάλυψη των περιπτώσεων χορήγησης δικαιωµάτων ενίσχυσης σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε νεοεισερχόµενους.

Πηγή:www.agronews.gr

Γιώργος Κοντονής