Προς αποφυγή δημιουργίας τεχνητών συνθηκών και χρησιμοποίησης καταχρηστικών πρακτικών από τους δικαιούχους για τη χορήγηση της αναδιανεμητικής ενίσχυσης, οι εφαρμοστικές αποφάσεις της νέας ΚΑΠ εισάγουν ειδική ρήτρα που αποτρέπει ουσιαστικά τη διάσπαση αγροτεμαχίων.

Καμία εκμετάλλευση δεν επιτρέπεται να διαιρεθεί με οποιονδήποτε τρόπο, με τη χρησιμοποίηση καταχρηστικών πρακτικών ή με τεχνητή δημιουργία των προϋποθέσεων χορήγησης της συμπληρωματικής αναδιανεμητικής εισοδηματικής στήριξης για τη βιωσιμότητα. Αναλυτικά το κείμενο της εφαρμοστικής στο άρθρο 14 γράφει:

Άρθρο 14

Συµπληρωµατική αναδιανεµητική στήριξη για τη βιωσιµότητα
και ρήτρα καταστρατήγησης

Η συµπληρωµατική αναδιανεµητική εισοδηµατική στήριξη για τη βιωσιµότητα χορηγείται µε διάφανο και µετρήσιµο τρόπο. Προς αποφυγή δηµιουργίας τεχνητών συνθηκών και χρησιµοποίησης καταχρηστικών πρακτικών από τους δικαιούχους για τη χορήγησή της, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 62 του κανονισµού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και της πάγιας νοµολογίας του ∆.Ε.Ε. περί απαγορεύσεως της καταχρηστικής εκµετάλλευσης των πλεονεκτηµάτων που προβλέπει το δίκαιο της Ένωσης, ορίζεται ότι:
α) Καµία εκµετάλλευση δεν επιτρέπεται να διαιρεθεί µε οποιονδήποτε τρόπο, µε τη χρησιµοποίηση καταχρηστικών πρακτικών ή µε τεχνητή δηµιουργία των προϋποθέσεων χορήγησης της συµπληρωµατικής αναδιανεµητικής εισοδηµατικής στήριξης για τη βιωσιµότητα. Η ανωτέρω στήριξη ή οποιοδήποτε πλεονέκτηµα απορρέει από αυτή δεν χορηγείται σε γεωργούς οι οποίοι, αποδεδειγµένα µετά την 1/1/2023 διαιρούν την εκµετάλλευσή τους µε µεταβίβαση ή εκµίσθωση τµηµάτων της σε τρίτους ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, µε µοναδικό σκοπό την είσπραξη της στήριξης αυτής, τυχόν δε χορηγηθείσα στήριξη ή πλεονέκτηµα ανακαλείται και τα εισπραχθέντα ποσά ανακτώνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Τα ίδια ισχύουν και για τους γεωργούς των οποίων οι εκµεταλλεύσεις προήλθαν από τέτοια διαίρεση.

β) Ως τεχνητή δηµιουργία προϋποθέσεων νοείται ιδίως η εκ µέρους των δικαιούχων παράσταση και υποβολή ψευδών γεγονότων ως αληθών ή η αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων που συνίσταται σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, δήλωση ή ισχυρισµό, στον οποίο υπάρχει ανακριβής απόδοση της πραγµατικότητας, είτε αυτή είναι ρητή, είτε συνίσταται σε συµπεριφορά των δικαιούχων και αποσκοπεί στη χορήγηση της στήριξης χωρίς νόµιµη αιτία.

γ) Καταχρηστική πρακτική είναι η µεταβίβαση ή εκµίσθωση µέρους της εκµετάλλευσης ή η µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαίρεση αυτής, ιδίως όταν οι δικαιούχοι ενεργούν µεν νοµότυπα, µε µοναδικό όµως σκοπό να αποκοµίσουν παράνοµο οικονοµικό όφελος, καταστρατηγώντας τον σκοπό της χορήγησης της συµπληρωµατικής αναδιανεµητικής εισοδηµατικής στήριξης.

Για την εξακρίβωση τεχνητής δηµιουργίας των προϋποθέσεων λήψης της στήριξης ή καταχρηστικής πρακτικής µπορεί ενδεικτικώς να ληφθεί υπόψη:

γα) Εάν η σύµβαση µεταβίβασης ή η µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαίρεση της εκµετάλλευσης είναι σύµφωνη µε το εθνικό δίκαιο ή

γβ) εάν είναι εικονική ή

γγ) εάν το πρόσωπο προς το οποίο γίνεται, ασκεί τις γεωργικές δραστηριότητες ιδίω ονόµατι, για ίδιο λογαριασµό και µε δική του ευθύνη και φέρει τον οικονοµικό κίνδυνο που συνδέεται µε τις δραστηριότητες αυτές.

Άρθρο 15

Συµπληρωµατική εισοδηµατική στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας

Η συµπληρωµατική εισοδηµατική στήριξη γεωργών νεαρής ηλικίας, κατά τα οριζόµενα στην- ενότητα 4.1.5 του ΣΣ ΚΑΠ, κατ’ αναλογία της βασικής ενίσχυσης είναι ετήσια αποσυνδεδεµένη συµπληρωµατική εισοδηµατική στήριξη του γεωργικού εισοδήµατος των γεωργών νεαρής ηλικίας. Η στήριξη χορηγείται:
α) σε ΕΓ, φυσικά πρόσωπα µε ανώτατο όριο ηλικίας τα 40 έτη ή σε νοµικά πρόσωπα, που:

αα) είναι γεωργοί νεαρής ηλικίας που έχουν λάβει στήριξη δυνάµει του άρθρου 50 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για το υπόλοιπο της πενταετούς περιόδου χορήγησης της, και

αβ) είναι γεωργοί νεαρής ηλικίας που συστήνουν νέα γεωργική εκµετάλλευση για πρώτη φορά την περίοδο 2023-2027

β) ως κατ’ αποκοπή ετήσια αποσυνδεδεµένη ενίσχυση ανά επιλέξιµο εκτάριο, και όχι ως επαύξηση της αξίας των δικαιωµάτων του δικαιούχου της στήριξης, και

γ) για µέγιστη διάρκεια πέντε ετών και µέχρι το 2027, αρχής γενοµένης από το πρώτο έτος υποβολής ΕΑΕ ως γεωργός νεαρής ηλικίας και εφόσον πληρείται κατ’ έτος το ηλικιακό κριτήριο

δ) για όλα επιλέξιµα εκτάρια που δηλώνουν στην ΕΑΕ και όχι µόνο για τα εκτάρια για τα οποία ενεργοποιούν δικαιώµατα ενίσχυσης

ε) µέχρι 25 εκτάρια ανά δικαιούχο ανεξαρτήτως ΑΠ.

Η εκτιµώµενη τιµή µονάδας ανέρχεται σε 70 ευρώ/εκτάριο µε δυνατότητα απόκλισης µεταξύ µιας ελάχιστης τιµής 46 ευρώ/εκτάριο και µιας µέγιστης 130 ευρώ/εκτάριο. Τα ανωτέρω ισχύουν σύµφωνα µε το ΣΣ ΚΑΠ όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.
Στην περίπτωση νοµικού προσώπου, οι προϋποθέσεις, περιορισµοί και όροι των παρ. 1,2 και 3 εφαρµόζονται, στο επίπεδο των µελών των εν λόγω νοµικών προσώπων.

Πηγή: www.agronews.gr