Την πρόσκαιρη αύξηση των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης έως και 25% λόγω υπο-απορρόφησης των οικολογικών προγραµµάτων ή άλλων παρεµβάσεων των άµεσων ενισχύσεων (π.χ. συνδεδεµένες ενισχύσεις), επιβεβαιώνουν οι πρώτες εφαρµοστικές αποφάσεις της νέας ΚΑΠ που παρουσιάζει η Agrenda.

Σηµαντικό είναι να σηµειωθεί πως η προσωρινή αυτή αύξηση της αξίας δεν θα υπόκειται στη διαδικασία της εσωτερικής σύγκλησης. Άρα αν κάποιο δικαίωµα (από το 2024) πάρει συν 4 ευρώ πρόσκαιρη αύξηση στο βασικό ποσό των 20 ευρώ που θα δικαιούται ένας αγρότης, τότε η σύγκλιση θα επέλθει βάσει των 20 ευρώ και όχι στα 24 ευρώ. Το ποσό των 4 ευρώ στο παράδειγµα, θα µειωθούν αντιστοίχως για τα δυο επόµενα χρόνια για να επιστραφούν στα οικολογικά προγράµµατα. Τα παραπάνω προβλέπει η απόφαση µε τίτλο: «Καθορισµός λεπτοµερειών για την εφαρµογή της βασικής εισοδηµατικής στήριξης, της συµπληρωµατικής αναδιανεµητικής εισοδηµατικής στήριξης και της συµπληρωµατικής εισοδηµατικής στήριξης για γεωργούς νεαρής ηλικίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 και το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας για την ΚΑΠ 2023-2027» η οποία ξεκαθαρίζει παράλληλα ότι:

  • Πρώτον, θα πραγµατοποιηθεί η δηµιουργία τριών (3) περιφερειακών αποθεµάτων για τη χορήγηση δικαιωµάτων ενίσχυσης στους δικαιούχους.
  • ∆εύτερον, η αξία των δικαιωµάτων από το Απόθεµα δεν θα υπόκειται σε σύγκλιση, αλλά σε ετήσιες σταδιακές προσαρµογές, λαµβάνοντας υπόψη τις προσαρµογές του εθνικού ανώτατου ορίου για τη βασική εισοδηµατική ενίσχυση.
  • Τρίτον, κατά τη µεταβίβαση µε πώληση ή οποιαδήποτε άλλη οριστική µεταβίβαση δικαιωµάτων ενίσχυσης χωρίς επιλέξιµη γη, παρακρατείται το 25% του αριθµού των δικαιωµάτων ενίσχυσης.
  • Τέταρτον, θα υπάρξει «ρήτρα καταστρατήγισης» για τη λήψη της αναδιανεµητικής ώστε να µην «σπάνε» τεχνητά οι εκµεταλλεύσεις.

Παράλληλα µία άλλη απόφαση µε τίτλο «Καθορισµός οριζοντίων θεµάτων για την εφαρµογή των παρεµβάσεων άµεσων ενισχύσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 και το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας για την ΚΑΠ 2023-2027», θέτει µεταξύ άλλων τους ορισµούς ενεργού γεωργού και επιλέξιµων στρεµµάτων.

Γιώργος Κοντονής

Πηγή: www.agronews.gr