Τα ένσημα για Νέους Αγρότες με εξωγεωργική σχέση απασχόλησης

Να δείξουν προσοχή στην εξωγεωργική τους δραστηριότητα ώστε να µην χάσουν την ιδιότητα του κατ’ επάγγελµα και απενταχθούν από τους Νέους Αγρότες, έχει συµβουλέψει τους δικαιούχους του Μέτρου, ο προϊστάµενος της Μονάδας Επενδύσεων της ΕΥΕ ΠΑΑ, Θύµιος Τσιατούρας. «∆εν απαγορεύεται στον νέο γεωργό να συµπληρώνει το εισόδηµά του µε εξωγεωργικές δραστηριότητες αλλά πρέπει να κρατηθεί