Στην τελική ευθεία για την ανάπτυξη και την εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος, μέσω του οποίου θα υλοποιηθεί το Υπομέτρο 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του ΠΑΑ 2014-2020, μπαίνει το ΥΠΑΑΤ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τους γεωργικούς συμβούλους στις αρχές Ιανουαρίου, δόθηκε πριν από λίγες ημέρες το πράσινο φως για την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος, στο πλαίσιο του Υπομέτρου 2.1, με τις εργασίες του έργου να ξεκίνησαν την Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου.

Το Υπομέτρο 2.1 μαζί με το Υπομέτρο 2.3 «Επιμόρφωση των συμβούλων» αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Μέτρου 2 του ΠΑΑ 2014-2020 «Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση», το γνωστό μέτρο των Γεωργικών Συμβούλων.

Ουσιαστικά, μέσω του μέτρου ενθαρρύνεται η χρήση των συμβουλών από τους γεωργούς και τους νέους γεωργούς και η αναγνώριση του οφέλους των συμβουλευτικών υπηρεσιών, χωρίς αυτοί να επιβαρύνονται με το κόστος αυτής της συμβουλής. Με λίγα λόγια, οι στόχοι του μέτρου εξυπηρετούνται μέσω των δύο υπομέτρων:

  • Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών, με στόχο τη βελτίωση της οικονομικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
  • Επιμόρφωση των συμβούλων, για την εκπαίδευση/επιμόρφωση των συμβούλων ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με στόχο να ενισχυθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων συμβουλών και να εξασφαλιστεί η επικαιροποίηση της γνώσης και της ικανότητάς τους να παρέχουν ορθές και αποτελεσματικές συμβουλές.

Πληροφοριακό σύστημα
Για να υλοποιηθεί, όμως, το πρώτο στάδιο είναι απαραίτητη η παροχή τεχνικής στήριξης στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020. Το ΥΠΑΑΤ ενέκρινε την ένταξη του έργου «Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση και την ολοκλήρωση της υλοποίησης του Υπομέτρου 2.1 του ΠΑΑ», στο Μέτρο 20, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης, το έργο θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
Λειτουργία web εφαρμογής με δυνατότητα για εισαγωγή στοιχείων από χρήστες (δικαιούχους φορείς παροχής συμβουλών) και παρακολούθησή τους σε πραγματικό χρόνο από τον ΕΦΔ-Μονάδα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή υλοποίηση των πράξεων και η δυνατότητα διορθωτικών ενεργειών από τον ΕΦΔ ή τον χρήστη.

Στην εφαρμογή θα εισάγονται αρχικά τα απαραίτητα στοιχεία της απόφασης έγκρισης από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ), όπως για παράδειγμα ο αριθμός Γεωργικών Συμβούλων φορέα, στοιχεία του φορέα, γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης, πλήθος και χαρακτηριστικά ωφελούμενων γεωργών, είδη και αριθμό συμβουλών που εγκρίθηκε να παρέχει.

Εναλλακτικά, μπορούν να υποστηρίζονται οι αιτήσεις στήριξης και πληρωμής, οι αξιολογήσεις και οι διοικητικοί έλεγχοι (θα επιβεβαιωθεί σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ πριν από την οριστικοποίηση της πρόσκλησης).

Έλεγχος
Ο χρήστης, με τη δημιουργία ατομικού λογαριασμού, θα έχει πρόσβαση στο εξατομικευμένο προφίλ του που θα έχει τις παραπάνω πληροφορίες. Θα μπορεί να εισάγει κατά την υλοποίηση τις απαραίτητες πληροφορίες των ωφελούμενων γεωργών (π.χ. ΑΦΜ), να «ανεβάζει» αρχεία (π.χ. συμφωνητικά) και για τον καθένα εξ αυτών να εισάγει συμβουλευτικές πληροφορίες (αριθμούς, κείμενα) που θα δημιουργούν σε μορφή pdf τα τρία παραδοτέα κάθε συμβουλής (υφιστάμενη κατάσταση, συμβουλή, τελική έκθεση).

Επιπλέον, σύμφωνα με την απόφαση, το σύστημα θα πρέπει να ελέγχει την τήρηση περιορισμών που θα υπάρχουν στην υλοποίηση, όπως έως τρεις συμβουλές ανά ωφελούμενο γεωργό, μη λήψη επιπλέον συμβουλής από τον ωφελούμενο γεωργό σε περίπτωση που δεν εφαρμόσει την πρώτη με δική του υπαιτιότητα, κάθε γεωργός συμβάλλεται με έναν πάροχο κ.ά. Ακόμη, θα έχει τη δυνατότητα να παράγει αναφορές, όπως ολοκληρωμένες συμβουλές ανά είδος, δικαιούχο, περιοχή κ.λπ., χρονική διάρκεια παρεχόμενων συμβουλών κ.ά.

Τέλος, θα προβλέπονται δυνατότητες:

  • υποστήριξης δημιουργίας εφαρμογής για κινητές συσκευές
  • υποβολής αιτήσεων για λήψη συμβουλής από ωφελούμενους γεωργούς
  • μεταφοράς με αυτοματοποιημένη διαδικασία όλων των απαιτούμενων στοιχείων στο ΟΠΣΑΑ
  • συμβατότητας ή διεπαφής με πληροφοριακό σύστημα που θα υποστηρίζει το εθνικό Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (ΣΠΣΓΕ), όταν προχωρήσει η υλοποίησή του.

Στις 7 Ιανουαρίου ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων φυσικών προσώπων στο πλαίσιο πιστοποίησής τους ως Γεωργικών Συμβούλων και εγγραφής τους στο σχετικό Μητρώο που θα τηρείται στον ΕΛΓΟ-«Δήμητρα».

Ακολουθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων, και μετά η κατάρτιση όσων τελικά αξιολογηθούν θετικά με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης (e- learning). Στη συνέχεια, οι δικαιούχοι θα δώσουν εξετάσεις για να σχηματιστεί το Μητρώο.

Η πιστοποίηση θα είναι πενταετούς διάρκειας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ακολουθήσει η δημοσιοποίηση από τον ΕΛΓΟ-«Δήμητρα» της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση και την εγγραφή στο Μητρώο των ενδιαφερόμενων Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.).

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: ypaithros.gr