Τα 12 μέτρα ΚΑΠ που μπορούν να αξιοποιήσουν οι αιγοπροβατοτρόφοι

Το χρηµατοδοτικό πλέγµα το οποίο θα παρεµβάλει την αιγοπροβατοτροφία στη νέα ΚΑΠ από άµεσες πληρωµές και επενδύσεις, έδωσε ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ∆ηµήτρης Μελάς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης αφιερωµένη στον κλάδο, που διεξήχθη στη Λέσβο.

Οι 12 δυνατότητες αξιοποίησης μέτρων της νέας ΚΑΠ που έχουν μπροστά τους οι αιγοπροβατοτρόφοι

Μέσα σε αυτό ξεχωρίζει η οριζόντια ενίσχυση 70% για όλους τους αιγοπροβατοτρόφους στα ορεινά για επενδύσεις στους στάβλους και αυτόνοµα φωτοβολταϊκά, ενώ ενδιαφέρον έχει και ο τρόπος µε τον οποίο θα δίνονται οι συνδεδεµένες. Συγκεκριµένα, οι αιγοπροβατοτρόφοι µπορούν να εξασφαλίσουν από τη νέα ΚΑΠ σύµφωνα µε τον κ. Μελά και το στρατηγικό σχέδιο που έχει υποβληθεί προς έγκριση:

Άµεσες ενισχύσεις
Βασική ενίσχυση:
Το 27% των πόρων, δηλαδή 237 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν προς τα βοσκοτόπια. Η µέση ενίσχυση θα είναι 19 ευρώ το στρέµµα.
Αναδιανεµητική ενίσχυση: Για τους κτηνοτρόφους που δηλώνουν έως 170 στρέµµατα βοσκότοπο, θα κατευθυνθούν 47 εκατ. ευρώ, µε την ενίσχυση να υπολογίζεται κατά µέσο όρο στα 9,8 ευρώ το στρέµµα.

Προαιρετικές άµεσες ενισχύσεις
Περιβαλλοντική διαχείριση βοσκότοπου:
Μέση ενίσχυση 6 ευρώ το στρέµµα για µείωση της περιόδου βόσκησης ή µετακίνηση στα ορεινά το καλοκαίρι.
Εµπλουτισµός σιτηρεσίου: 1,5 ευρώ ανά αιγοπρόβατο.
Συνδεδεµένη ενίσχυση στα αιγοπρόβατα: Θα κατευθυνθούν 65 εκατ. ευρώ και η ενίσχυση θα είναι στα 12 ευρώ το ζώο. Για τον υπολογισµό των επιλέξιµων αιγοπροβάτων λαµβάνεται υπόψη η ελάχιστη αναλογία ποσότητας γάλακτος-αριθµού επιλέξιµων προβατίνων ή/και αιγών η οποία πρέπει να είναι 100 προς 1.
Συνδεδεµένη ζωοτροφών: Για τους κτηνοτρόφους που παράγουν ζωοτροφές η συνδεδεµένη στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή είναι 19,2 ευρώ το στρέµµα και στα σανοδοτικά 8,3 ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόµιση παραστατικών για την παράδοση ποσότητας προϊόντος ανάλογα τα στρέµµατα. Όσοι χρησιµοποιούν τις εκτάσεις για ιδιοπαραγωγή, η ποσότητα αυτή θα υπολογίζεται σε συνάρτηση µε τον αριθµό και το είδος των µηρυκαστικών ζώων και τις διατροφικές τους απαιτήσεις.
∆ιατήρηση της βιολογικής γεωργίας: 24,7 ευρώ το στρέµµα ανά έτος στα αιγοπρόβατα.

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης
Σπάνιες και Αυτόχθονες Φυλές:
Θα συνεχιστεί το µέτρο για τα αιγοπρόβατα µε κάθε θηλυκό ζώο άνω του 1 έτους να ενισχύεται µε ποσό περίπου 33 ευρώ (αντιστοιχία σε 232 ευρώ/ΜΖΚ).
Μετατροπή στη Βιολογική Γεωργία: Για αιγοπρόβατα άνω των 12 µηνών, η ενίσχυση θα είναι 21 ευρώ το στρέµµα.
Ευζωία: Ενέργειες όπως χορήγηση πρωτογάλατος σε όλα τα νεογέννητα, καθαρισµός προαύλιο χώρου κ.λπ. Ετήσια ενίσχυση, ύψους 715 ευρώ/ΜΖΚ που αντιστοιχεί σε 100 ευρώ ανά ενήλικο ζώο.
Νέοι Κτηνοτρόφοι: Η έναρξη δραστηριότητας στην αιγοπροβατοτροφία ενισχύεται µε 40.000 – 42.500 ευρώ.
Εξισωτική Αποζηµίωση: Προκύπτει ενίσχυση 12 ευρώ το στρέµµα για τα ορεινά βοσκοτόπια και 8,8 ευρώ για βοσκοτόπια σε µειονεκτικές περιοχές.
Επενδύσεις κτηνοτρόφων: Οριζόντια ενίσχυση 60% για όλες τις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις. Η επιδότηση ανεβαίνει 70% στα ορεινά και σε µειονεκτικές περιοχές και νέους.

Πηγή: Agronews – Γιώργος Κοντονής